امروز: دوشنبه، 26 آذر 1397
خبرخوان

ادارات دولتی شهر

نام دستگاه دولتی: بخشداری کندوان
بخشدار: آقای زرین
تلفن روابط عمومی: 52372130
آدرس: بلوار امام خمینی، جنب بانک کشاورزی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نام دستگاه دولتی: شهرداری
سرپرست:  آقای میر جلالی
تلفن روابط عمومی: 52372888
آدرس:خیابان کمربندی،جنب ساختمان آتش نشانی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نام دستگاه دولتی: آموزش و پرورش کندوان
رئیس اداره: آقای سینافر
تلفن روابط عمومی: 52372324
آدرس: میدان معلم،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نام دستگاه دولتی: بانک ملی
رئیس شعبه: آقای نعمتی
تلفن روابط عمومی: 04244222475
کد شعبه: 4815
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نام دستگاه دولتی:بانک کشاورزی
رئیس شعبه : آقای افتخاری
تلفن روابط عمومی: 52372062
کد شعبه: 1544
آدرس:بلوار امام خمینی ، جنب بخشداری
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نام دستگاه دولتی:جهاد کشاورزی
رئیس اداره :آقای رحیمی
تلفن روابط عمومی: 52372200
آدرس:روبروی جایگاه سی ان جی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نام دستگاه دولتی:اداره برق کندوان
رئیس اداره: آقای حسینی
شماره تلفن روابط اتفاقات: 121
شماره تلفن روابط عمومی: 52372138
شماره تلفن خدمات مشتریان: 52372788
شماره تلفن فکس: 04244222897
آدرس:ورودی شهر ، جنب پمپ بنزین
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نام دستگاه دولتی:اداره گاز
رئیس اداره : آقای غریبی
تلفن روابط عمومی: 52372771
آدرس:ورودی شهر، جنب پمپ بنزین
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نام دستگاه دولتی:اداره آب و فاضلاب
رئیس اداره :آقای ابراهیمی
تلفن روابط عمومی: 52372505
آدرس:خیابان کمر بندی ، جنب شهرداری
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نام دستگاه دولتی:اداره مخابرات
رئیس اداره :آقای عباسی
تلفن روابط عمومی: 52372001
آدرس:اول خیابان شهید بهشتی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نام دستگاه دولتی:اداره پست  
مسئول دفتر :آقای فرجی
تلفن روابط عمومی: 52372234
آدرس:اول خیابان شهید بهشتی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نام دستگاه دولتی:دانشگاه آزاد اسلامی مرکز ترک
مسئول دفتر :آقای موسائی آوینی
تلفن روابط عمومی: 52372100
آدرس: خیابان امام روبروی بخشداری
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نام دستگاه دولتی:کمیته امداد
رئیس اداره :آقای نعمتی
تلفن روابط عمومی: 52372399
آدرس:روبروی جایگاه سی ان جی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نام دستگاه دولتی:پاسگاه انتظامی
رئیس اداره : جناب سروان موسوی
تلفن روابط عمومی: 52372066
آدرس:ورودی شهر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نام دستگاه دولتی:سپاه پاسداران
رئیس اداره : سرگرد طالبی
تلفن روابط عمومی: 52372142
آدرس:روبروی جایگاه سی ان جی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نام دستگاه دولتی:کتابخانه عمومی
مسئول اداره :آقای میرغفاری
تلفن روابط عمومی: 52372300
آدرس:جنب خانه های سازمانی