امروز: سه شنبه، 31 مرداد 1396
خبرخوان

اعضای شورای اسلامی شهر

آقای محمد طالبی
تاریخ تولد:
نام پدر: مسلم
سمت:


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آقای علی رحیمی
تاریخ تولد:
نام پدر: بیرامعلی
سمت:


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آقای احمد مددی
تاریخ تولد:
نام پدر: اسداله
سمت:


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خانم زهرا عباسی ترکی
تاریخ تولد:
نام پدر: محرم
سمت:


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آقای کاظم داودخانی
تاریخ تولد:
نام پدر: برجعلی
سمت: