امروز: چهارشنبه، 7 تیر 1396
خبرخوان

اعضای شورای اسلامی شهر

خانم زهرا عباسی
تاریخ تولد:
نام پدر: محرم
سمت: رییس شورای اسلامی ترک


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آقای یعقوب قره باقری
تاریخ تولد: 15-6-1356
نام پدر: عیسی
سمت: نائب رییس شورای اسلامی ترک


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آقای صادق یاوری
تاریخ تولد: 1-3-1337
نام پدر: نصیر
سمت: عضو شورا


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آقای کاظم داود خانی
تاریخ تولد: 22-4-1359
نام پدر: برجعلی
سمت: عضو شورا


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آقای ستار قاسمی
تاریخ تولد:
نام پدر: صفدر
سمت: عضو شورا